Chameleon Art Car – Burnerot 2019
Photo by Viktoriya Romanenko