Midburn 2014, Negev Desert, Israel

Photo by Slaff
Photo by Slaff