The Boat – Midburn 2018
Photo by Viktoriya Romanenko